Parametre a prepínače programu ashCmd

Príklad: “C:\Program files” /p /u=virus@asw.cz –soundoff /v=”key kapt”

d:\cesta
Tento parameter umožňuje používateľovi špecifikovať disk a priečinok, v ktorom majú byť testované súbory. Ak je tento parameter vynechaný, sú testované súbory v koreňovom priečinku aktuálneho disku. Špecifikovať je možné viac diskov naraz.

d:\cesta\súbor
Pri špecifikácii kompletného názvu súboru ashCmd otestuje samostatný súbor. Súbor musí existovať!

<názov oblasti>
Oblasť pre testovanie; môže ich byť viac.

/#   (alebo –remote)
Vzdialené disky.

/*   (alebo –local)
Miestne pevné disky.

/?   (alebo –help)
Stručná pomoc, parametre príkazového riadku.

/@=<úloha>   (alebo –task)
Úloha, ktorá sa má spracovať; ostatné parametre budú ignorované.
Akceptovaný je len tento jeden parameter.

/_   (alebo –console)
Konzolová aplikácia bude pracovať v tvare STDIN/STDOUT.

/A   (alebo –testall)
Testovanie všetkých súborov.

/C   (alebo –testfull)
Testovanie celých súborov.

/D   (alebo –dontpanic)
avast! se neprepne do “režimu paniky”, keď je nájdený infikovaný súbor. Režim paniky znamená, že citlivosť programu sa automaticky zvýši na maximum.

/E=<value>   (alebo –heuristics)
Nastaví citlivosť heuristiky testu. Hodnota môže byť v rozsahu 0-100, kde “0″ znamená vypnuté a “100″ je maximálna možná citlivosť heuristiky.

/F=<value>   (alebo –fileactions)
Určuje, ako má avast! spracovávať infikované súbory, napr.

  • B = povoliť oneskorené akcie (po reštarte) pre uzamknuté súbory
  • P = ak nemôže byť odtránený súbor z archívu, odstrániť nadradený archív
  • S = neodstraňovať priradené samo-spúšťacie odkazy pri odstraňovaní súboru
  • W = ak je nájdený infikovaný súbor v archíve, vykonať akciu pre celý archív, nie len pre daný infikovaný súbor.

/G=<value>   (alebo –checkgenuine)
Určuje, či avast! bude kontrolovať digitálne podpisy podozrivých súborov. Hodnota môže byť “0″ (čo znamená, že budú reportované všetky súbory), alebo “1″ (nebudú reportované súbory s digitálnymi podpismi z overených zdrojov).

/H   (alebo –help)
Stručná pomoc, parametre príkazového riadku.

/I   (alebo –ignoretype)
Ignoruje charakteristiku vírusov.

/J   (alebo –paging)
Stránkovať vypisovanie riadkov, ak program nie je v režime STDOUT (parameter /_).

/M   (alebo –boot)
Testovanie boot sektorov a celej operačnej pamäte.

/P   (alebo –continue)
Program nečaká na používateľský vstup ( /p ). Automaticky vykonať akciu s infikovaným súborom: /p=[1234] 1:odstrániť súbor, 2:presunúť do truhly, 3:opraviť súbor, 4:zastaviť test.

/R   (alebo –report)
=[*][file] Generuje report súbor. * znamená aj OK výsledky.

/S   (alebo –soundoff)
Žiadny zvukový signál pri nájdení vírusu.

/T   (alebo –archivetype)
=[JZIMXRSTGCBWOEQHFVKPY7D6U123AN] Udáva, aké typy archívov majú byť pri teste rozbaľované (J:ARJ, Z:ZIP, I:MIME, M:MAPI, X:Exec, R:RAR, S:Streams, T:TAR, G:GZ, C:CAB, B:BZIP2, W:WinExec, O:ZOO, E:ACE, Q:ARC, H:LHA, F:TNEF, V:CPIO, K:CHM, P:RPM, Y:ISO, 7:7ZIP, D:DBX, 6:SIS, U:OLE, 1:inštalátory, 2:droppery, 3:emulátory, A:všetky, N:žiadny) — Predvolené: /t=XSW2

/U   (alebo –sendmessage)
=<adresa> Pošli správu o nájdení vírusu na uvedenú adresu.

/X=<value>   (alebo –virustypes)
Zapne detekciu špeciálnych typov malware, ktoré vo východzom nastavení nie sú detekované.

  • P = PUPs (Potenciálne nežiadúce programy)

Parametre testu z príkazového riadku