Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika pozwala sprawdzić bieżący poziom zabezpieczeń, dostosować ustawienia programu oraz wykonać ręcznie zadania skanowania na obecność wirusów. Jeśli użytkownik nie ma potrzeby wykonywania tych działań, może nigdy nie wchodzić w interfejs użytkownika, ponieważ po zainstalowaniu programu osłony rezydentne działają w tle i stale chronią komputer przed zagrożeniami w postaci wirusów i innego złośliwego oprogramowania.

Po wejściu w interfejs użytkownika wyświetlany jest kolorowy pasek stanu, informujący użytkownika o bieżącym statusie zabezpieczeń. Komunikat “ZABEZPIECZENIA WŁĄCZONE” oznacza, że wszystkie komponenty są zaktualizowane i działają jak powinny. Komunikat “UWAGA” oznacza, że komputer nie jest w pełni chroniony, np. jeśli program lub definicje wirusów nie zostały zaktualizowane lub jeśli wyłączono jedną lub kilka osłon. Komunikat “BRAK ZABEZPIECZEŃ” oznacza, że komputer nie jest w danym momencie wcale chroniony, najprawdopodobniej dlatego, że wszystkie osłony zostały wyłączone.

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat “UWAGA” lub “BRAK ZABEZPIECZEŃ”, użytkownik może spróbować ponownie zabezpieczyć komputer klikając przycisk “URUCHOM OSŁONY”.

Kliknięcie na strzałkę rozwijalną poniżej statusu zabezpieczeń wyświetla bardziej szczegółowe dane na temat statusu zabezpieczeń:

 • Osłony działające w czasie rzeczywistym – Aby komputer był w pełni chroniony, osłony powinny mieć status “włączone”. Oznacza to, że wszystkie osłony działające w czasie rzeczywistym są aktywne. Jeśli którakolwiek z tych osłon nie jest aktywna, dla osłon działających w czasie rzeczywistym wyświetlany będzie status “wyłączone”.
 • Zapora ogniowa (tylko w wersji avast! Internet Security) – Jak w przypadku osłon działających w czasie rzeczywistym, może być “włączona” lub “wyłączona”.
 • Automatyczne aktualizowanie definicji – Jeśli opcja ta jest “włączona”, definicje wirusów będą aktualizowane automatycznie za każdym razem, gdy dostępna będzie nowsza wersja. W ten sposób użytkownik ma zawsze pewność, że korzysta z najnowszych definicji wirusów i jest zabezpieczony przed najnowszymi zagrożeniami.
 • Wersja definicji wirusów – Pole to informuje użytkownika, czy definicje wirusów używane do wykrywania potencjalnych zagrożeń są aktualne.
 • Wersja programu – Pole to informuje użytkownika, czy korzysta on z najnowszej wersji programu.
 • Termin ważności licencji – Tutaj można zobaczyć datę, do której ważna jest bieżąca licencja.

Pod paskiem stanu wyświetlany jest status opcji PRACA W TLE/URUCHOMIONA GRA PEŁNOEKRANOWA. Zob. opcję “Praca w tle” na ekranie “Ustawienia programu”. W domyślnych ustawieniach opcja ta jest wyłączona, ale avast! będzie pracował automatycznie w trybie pracy w tle, jeśli uruchomiona zostanie aplikacja pełnoekranowa. Aby włączyć tryb pracy w tle na stałe należy kliknąć “Zmień ustawienia” i zaznaczyć pole wyboru “Praca w tle/Uruchomiona gra pełnoekranowa”.

BLOKADA SIECI – Funkcja ta dostępna jest tylko w wersji programu avast! Internet Security. Blokada internetowa umożliwia tymczasowe wyłączenie wszelkiej komunikacji sieciowej. Może to być użyteczne, jeśli użytkownik pracuje z poufnymi danymi i chce mieć pewność, że nikt inny nie będzie miał do nich dostępu, lub jeśli użytkownik ma jakiekolwiek powody, by sądzić, że komputer może być atakowany z zewnątrz. Włączenie blokady sieciowej sprawia, że komputer będzie całkowicie niedostępny z pozostałych miejsc w sieci.

W lewej dolnej części okna dostępnych jest szereg zakładek nawigacyjnych, które umożliwiają dostęp do innych części programu, zmianę ustawień programu, uruchamianie ręczne zadań skanowania lub aktualizację programu i definicji wirusów:

 • PODSUMOWANIE – zawiera informacje o bieżącym statusie, możliwość dostępu do najświeższych wiadomości avast! iNews, informacje statystyczne i informacje ze wspólnoty użytkowników.
 • SKANUJ KOMPUTER – umożliwia ręczne uruchomienie zadania skanowania, zaplanowanie w harmonogramie skanowania podczas uruchomienia komputera oraz podgląd wyników skanowania.
 • OSŁONY DZIAŁAJĄCE W CZASIE RZECZYWISTYM – daje dostęp do ustawień wszystkich osłon.
 • ZAPORA OGNIOWA (tylko w wersji avast! Internet Security) – daje dostęp do ustawień zapory ogniowej.
 • DODATKOWA OCHRONA – zawiera moduły AutoSandbox, WebRep oraz funkcje Blokowania witryn. W tym miejscu w programie avast! Pro Antivirus użytkownik znajdzie również ekrany strefy bezpiecznej SafeZone oraz strefy izolowanej Sandbox. Jest to także miejsce, gdzie użytkownik pakietu ochrony internetowej avast! Internet Security 6.0 uzyskuje dostęp do ustawień Osłony antyspamowej.
 • KONSERWACJA – służy do aktualizacji programu lub definicji wirusów lub uzyskiwania dostępu do Kwarantanny.

Interfejs użytkownika