Ustawienia ogólne

Na tej stronie można dostosować ustawienia czułości skanowania oraz określić dodatkowe czynności, które zostaną wykonane automatycznie:

  • Oznacz spam w polu tematu – Na tej stronie można również zdefiniować informację, która powinna być wstawiana w polu tematu wiadomości pocztowych rozpoznanych przez program avast! jako spam. Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, w polu tematu wstawiana będzie informacja “***SPAM***”. Aby zmienić ten tekst, należy kliknąć “Ustawienia zaawansowane” i wpisać żądany tekst w polu tekstowym.
  • Odbiorcę wychodzących wiadomości dodaj automatycznie do białej listy – Domyślnie adresy wysyłanych wiadomości pocztowych dodawane są automatycznie do białej listy, tak że odpowiedzi odbierane z tych adresów nie będą traktowane jak spam. Dlatego też to pole wyboru jest zaznaczone w konfiguracji domyślnej.
  • Pobrać nowe reguły? – Tutaj można wskazać, jak często program avast! będzie sprawdzał dostępność aktualizacji reguł używanych do wykrywania potencjalnego spamu. Choć domyślna wartość to 5 minut, nie znaczy to, że aktualizacja będzie dokonywana rzeczywiście co 5 minut. Zwykle aktualizacje są dokonywane znacznie rzadziej, ale regularne sprawdzanie ich dostępności daje pewność, że w każdym momencie wykorzystywane są najbardziej aktualne reguły wykrywania potencjalnego spamu.
  • Włącz LiveFeed – Jeśli to pole zostanie zaznaczone, avast! będzie sprawdzał wszystkie nadchodzące wiadomości pocztowe według dostępnej online globalnej bazy danych spamu przed wykonaniem analizy heurystycznej i innych czynności kontrolnych. Większość wiadomości poczty śmieciowej wykrywa się w ten sposób. Zaleca się zatem pozostawienie zaznaczenia przy tym polu. Ilość przesyłanych danych jest bardzo mała. Jeśli jednak użytkownik chce zminimalizować ilość przesyłanych danych, można usunąć zaznaczenie tego pola, ale w rezultacie poziom wykrywania spamu będzie niższy.

Jeśli użytkownik korzysta z klienta pocztowego MS Outlook, może również wskazać nazwę folderu, do którego przenoszona będzie poczta śmieciowa po potwierdzeniu, że jest to spam. Folder ten zostanie utworzony automatycznie, gdy będzie potrzebny, i zostanie dodany do struktury folderów w programie Outlook.

Ustawienia ogólne